Posunková reč (iné názvy: posunkový jazyk, v slovenčine zriedkavo: znaková reč či znakový jazyk) je prirodzený dorozumievací prostriedok nepočujúcich v styku s inými nepočujúcimi aj počujúcimi, ktorý má podobu účelových pohybov jednej alebo obidvoch rúk, sprevádzaných nápadným výrazom tváre. Najskoršie zmienky o tom, že existoval posunkový jazyk, sa viažu k 17.- 18. storočiu, ale posunkový jazyk existoval pravdepodobne už skôr.

V slovenskom práve (zákon č. 149/1995) sa používa termín posunková reč. V českom práve (155/1998 Sb. v znení novely 384/2008 Sb.) sa používa termín znakový jazyk (v rokoch 1998 - 2008 sa v tomto zákone používal aj termín znaková reč ako súhrnné označenie českého znakového jazyka a znakovanej češtiny).

 

 

Posunková reč nie je internacionálna a má aj dialekty

Vo svete posunkovej reči sa jazyky v jednotlivých krajinách od seba líšia rovnakým spôsobom, ako napríklad hovorová angličtina od španielčiny alebo japončina od taliančiny.

Téma odlišnosti vo sfére posunkových rečí má veľmi široký záber. Odlišnosti znakovej reči nachádzame tiež v rámci rôznych regiónov jednej krajiny, čo v praxi znamená, že jednotlivé znaky sa od seba môžu líšiť už v rozmedzí východného a západného Slovenska. Ide o dialekty v posunkovej reči v rámci jednej krajiny. Rovnako, ako hovoríme o dialektoch pri používaní hovoreného jazyka v jednej krajine.
Ja sama som si donedávna myslela, že by bolo skvelé keby sa na základných a stredných školách zaviedli základy posunkovej reči. Podľa mňa by bolo skvelé mať jeden univerzálny jazyk ktorým by sme sa dohovorili všetci všade aj ľudia ktorým hovorové jazyky nejdú,. Ak vieš napríklad 2 jazyky okrem tvojho dokázal by si sa dohovoriť aj v iných krajinách bez toho aby si držal v ruke slovník. Avšak to nie je také jednoduché.

 

Každá znaková reč je unikát

Väčšinu existujúcich znakových rečí v rôznych krajinách ovplyvnil francúzsky systém znakovej reči. Jednotlivé krajiny ho obohatili pridaním svojich vlastných znakov, a tak povýšili tento systém na svoj vlastný jedinečný a plnohodnotný jazyk.

Nemá žiadne gramatické javy spoločné s hovoreným jazykom v krajine. Tiež neexistuje dostatok univerzálnej dokumentácie, ktorá sa zaoberá znakovou rečou v rôznych krajinách. Odborné články sa väčšinou venujú znakovej reči svojej krajiny.

Posunková reč každej krajiny obsahuje gestá a znaky a má vždy svoju vlastnú klasifikáciu. Štruktúra reči a jej pravidlá sa líšia v závislosti od konkrétnej krajiny. Znaky, ktoré sa používajú na vyjadrenie slov, a manuálna abeceda tiež nie sú všade rovnaké. Napríklad v prípade amerického typu znakovej reči v porovnaní s európskymi krajinami. Znaky, ktoré sú akceptované a používané v jednej krajine, môžu byť urážlivé a neprípustné v inej krajine. Pri porovnaní týchto jazykov medzi jednotlivými krajinami sme zistili, že sa podobajú približne na 50 až 70 percent

 

V reči je tradícia a kultúra národa

Znaková reč má rovnakú tendenciu obsiahnuť kultúrne znaky národa a dokáže sa diferencovať od ostatných jazykov ako hovorená reč. Niektoré zo znakových rečí dokonca ešte viac zapájajú do tohto “jazyka” reč tela, aby mohlo ich vypovedanie pôsobiť komplexnejšie.

 

Nepočujúci z iných krajín si navzájom nerozumejú

Bolo by jednoduché a krásne, keby bol mýtus o univerzálnej znakovej reči na celom svete pravdivý. Znaková reč pre nepočujúcich však nie je univerzálnou rečou pre všetky krajiny, a teda ľudia z rôznych krajín si ani vo sfére znakovej reči automaticky nerozumejú. Taktiež jednotlivé typy znakovej reči majú rôzne pravidlá a gramatickú štruktúru, väčšinou závislú od danej krajiny či oblasti. Faktom je, že znaková reč má v každej krajine svoj dialekt a tiež v rámci jednej krajiny sa od seba líšia regionálne dialekty.

 

Rozdiely v krajinách:

Japonská znaková reč

Prstová abeceda v japonskej znakovej reči neexistovala až do začiatku dvadsiateho storočia. Táto abeceda bola po jej zavedení ovplyvnená španielskym, francúzskym a americkým znakovým systémom. Starší ľudia v Japonsku preto často neovládajú číslice a prstovú abecedu. Japonská znaková reč využíva najmä tvarovanie úst pre lepšie objasnenie konkrétnych slov.

 

Znaková reč v Kanade

Kanadský dialekt je veľmi odlišný od znakovej reči používanej v Amerike. Na kanadskom území sa regionálne dialekty líšia od východu na západ. Väčšina východných Kanaďanov používa americký znakový systém s pozostatkami slovnej zásoby z britskej znakovej reči. Quebecká znaková reč sa štrukturálne a gramaticky líši od zvyšku Kanady.

 

Austrálska znaková reč

Austrálska znaková reč sa nazýva aj AUSLAN, z anglického originálu Australian Sign Language (austrálska znaková reč), nie je však vo sfére znakových rečí ničím novým. Z gramatického a lexikálneho hľadiska je veľmi komplexná a neobsahuje len gestá. Niektoré znaky sú špecifické, ale väčšina používaných znakov sa podobá na americký znakový systém.

 

Mexická znaková reč

Mexická znaková reč nemá naopak s americkým znakovým systémom takmer nič spoločné, sú ako dva úplne odlišné svetové jazyky. Tento fenomén je spôsobený silným vplyvom španielskej slovnej zásoby na mexickú znakovú reč, ktorá v porovnaní s americkou znakovou rečou viac používa inicializáciu pre zobrazovanie významov. Táto technika nie je ojedinelá a niekedy si takýto používatelia znakovej reči na lepšie objasnenie požičiavajú konkrétne slová z anglického jazyka so zvukovým sprievodom na lepšie porozumenie.

 

 

Posunková reč na európskej úrovni:

Na to, aby si mohli úplne rozumieť sluchovo postihnutí aj z viacerých krajín, vznikla potreba zjednotiť posunkovú reč aspoň na európskej úrovni.

Existuje pre každý jazyk nejaká štandardizovaná forma znakovania podobne ako v hovorených jazykoch. Existujú tu aj nejaké dialekty?
Európa bola svedkom niekoľkých pokusov o štandardizovanie znakových jazykov. Podobne ako pri hovorených jazykoch tieto pokusy neboli úspešné a dialekty existujú aj naďalej. Jednou z príčin môže byť aj to, že školy pre nepočujúcich sa nachádzajú v rôznych častiach krajín a používajú niektoré znaky, ktoré následne tam vzdelávané deti ďalej rozširujú. Často sa líšia napr. znaky pre dni v týždni, mesiace alebo farby.

  Príhoda z Európskeho parlamentu

Raz nejaký poslanec povedal niečo veľmi vtipné po anglicky. Najskôr sa dala do rehotu časť poslancov bez slúchadiel. Tlmočníci skôr či neskôr vtip tiež nejako preložili a tak sa rozosmiali ďalší a ďalší poslanci postupne, ako im to prichádzalo v nemčine, taliančine, poľštine či fínčine. Len frankofónni poslanci ostali ticho sedieť a nechápavo sledovali svoje okolie. Francúzsky tlmočník sa potil ako kôň, no nemohol nič vymyslieť. Napokon to vzdal:

"Prosím vás, tak sa aspoň zasmejte!"

 

A na záver niektoré zaujímavosti a fakty:

 - American Sign Language (ASL) je tretím najpoužívanejším jazykom v USA, po angličtine a španielčine.

- forma ASL sa používa v USA viac ako dvesto rokov.

- deti si osvojujú posunkový jazyk rovnakým spôsobom ako si osvojujú hovorený jazyk, to isté platí aj o ostatných ľudoch

- mnoho ľudí so sluchovým postihnutím komunikujú pomocou ASL, ktorý kombinuje znamenie rukami, gestá, mimiku čim vytvára slová a vety. Až 500.000 ľudí v USA komunikujú pomocou ASL.

- rôzne krajiny majú rôzne podoby znakovej reči. ASL má tiež regionálne a nárečové rozdiely v závislosti od veku, pohlavia, kultúry a ďalšie. Existujú tisíce rôznych znakových jazykov, cca 6000.

- moderný dnešný ASL nepochádza z Anglicka. Prišlo to z Francúzska, čo je dôvod, prečo francúzsky posunkový jazyk je podobný americkej znakovej reči. Anglicko má svoju vlastnú verziu podpísanú jazykom, ktorý je veľmi odlišný od ASL, známy ako moderná britská posunková reč.

- posunkový jazyk má svoju vlastnú gramatiku a syntax.

- počas niekoľkých generácii sa môžu improvizované gesta vyvinúť do celkom nového jazyka

- jeden zo signálov v znakovom jazyku, môže mať viac významov.

- posunkový jazyk nepredstavuje hovorený jazyk.

- Beethoven bol slávny nemecký skladateľ a klavirista, ktorý bol tiež sluchovo postihnutý

- poškodenie mozgu vplýva na znakovú reč rovnakým spôsobom ako na hovorovú reč

- Alexander Graham Bell, vynálezca telefónu, najskôr pomáhal sluchovo postihnutým

- ASL je považovaný za cudzí jazyk.

- posunkový jazyk je štvrtým najpoužívanejším jazykom v USA.

- nepočujúci ľudia jazdia bezpečnejšie ako normálne počujúci

- hluchonemí ocenia rady alebo varovania od počujúcich v prípade, ak robia zvuky, ktoré otravujú ostatných a nevedia o tom.

 

http://www.ics.uci.edu/~mvyawaha/funfacts.html
http://mentalfloss.com/article/13107/7-things-you-should-know-about-sign-language
http://www.lexika.sk/preklady-blog/posunkova-rec-nie-je-internacionalna-a-ma-aj-dialekty
http://edl.ecml.at/LanguageFun/FAQsonsignlanguage/tabid/2741/language/sk-SK/Default.aspx
http://sk.wikipedia.org/wiki/Posunkov%C3%A1_re%C4%8D