Your actual location can be set by clicking to map below or searching the city here:

Log in

alebo

forgotten password?

Don't have account?

Sign up

DETAIL AKCIE - NORA-SWANTJE ALMES AND ELENA STREMPEK:SHORES OF CRUCIAL ACTIVITY

Piatok - 27.10.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Nora-Swantje Almes and Elena Strempek:Shores of Crucial Activity

27.10.2017 18:00 - 10.11.2017 17:00
galéria Plusmínusnula, Hurbanova ulica č. 11, Žilina
Stretnutia / Prednáška
Zložte si ruky zo spotenej tváre, ak ste to ešte neurobili.

Umelkyne Nora-Swantje Almes a Elena Strempek vo svojej audio inštalácii v galérii Plusmínusnula skúmajú otázky a podmienky súčasnej práce, umeleckej tvorby a áno, aj lásky. Tento kolaboratívny dialóg — koláž reči — tvorí cvičný verbálny súboj reflexií a odkazov, ktoré sa točia okolo umenia, jeho funkcie tvorby identity a jej viditeľných výsledkov.
V úvodnej prednáške sa Elena Strempek podelí so svojím najnovším výskumom o tvorbe umenia na hranici medzi starostlivosťou (o seba) a kontrolou.

Nora-Swantje Almes, nar. 1990 v Braunschweigu, je umelkyňa, ktorá žije a pracuje v Berlíne a Lipsku. Študovala výtvarné umenie na Akadémii výtvarných umení v Lipsku a fotografiu na Sint Lukas Hogeschool v Bruseli. Je umelecká prax je založená na výskume a odráža súčasné diskurzy ako napr. politiku reprezentácií, sociálnych rolí a kontexty obrazov v rôznych médiách. Jej práce boli okrem iného uvedené na Lokaal01 v Antverpách (2014), v Štetíne (2013), v galérii Sint Lukas v Bruseli (2014) a na 4D Project Space v BBK Lipsko (2016).
Elena Strempek je umelkyňa, pedagogička a historička umenia, ktorá pracuje naprieč disciplínami prostredníctvom performancií založených na výskume. Nedávno ukončila magisterský stupeň odboru "Kritické a pedagogické štúdiá" na Akadémií umení v Malmö, v súčasnosti pôsobí v Lipsku.

http://www.noraswantjealmes.com/
http://www.strempek.de/

EN
Lower your hands from your sweaty face, if you haven’t done so already
In an audio-installation at Galeria Plusminusnula, German artists Nora-Swantje Almes and Elena Strempek investigate questions and conditions of contemporary labour, art-making and, yes, love. The collaborative dialogue - a collage of speech - forms a verbal sparring of reflections and references buzzing around art, its identity generating function and visible outcomes.
In an opening lecture Elena Strempek will share her latest research on art-making between (self-)care and control.

Nora-Swantje Almes, born 1990 in Braunschweig, is an artist who lives and works in Berlin and Leipzig. She studied Fine Arts at the Academy of Visual Arts Leipzig and Photography at Sint Lukas Hogeschool Brussels. Her artistic practice is based on research and reflects contemporary discourses such as politics of representations, social roles and contexts of images in various media. Her work was presented at Lokaal01 (Antwerp, 2014), in Stettin (2013), Sint Lukas Gallery Brussels (2014) and at 4D Project Space at BBK Leipzig (2016) among others.
Elena Strempek is an artist, educator and art historian working across the disciplines through research-based performance. She recently graduated with a master's in "Critical and Pedagogical Studies" from Malmö Art Academy and is based in Leipzig, Germany.

http://www.noraswantjealmes.com/
http://www.strempek.de/

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Organizátor nie je uvedený
Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Fotografie

fotogalérie
DISCUSSION / COMMENTS
empty yet