Aktuálnu polohu nastavíte kliknutím do mapy nižšie, alebo vyhľadaním mesta/obce tu:

Prihlásenie sa

alebo

ste zabudli heslo?

DETAIL AKCIE - CIVILNÉ SPOROVÉ KONANIE PO REKODIFIKÁCII

Štvrtok - 30.11.2017
Obrazok ( plagat ) udalosti

Civilné sporové konanie po rekodifikácii

Začiatok: 30.11.2017 09:00
Koniec: 30.11.2017 15:00

Popis


Konferencia sa uskutoční 30. novembra 2017 od 9.00 do 15.00 hod. v Bratislave.

Máme prisľúbenú účasť týchto prednášajúcich:

JUDr. Jana Baricová, je sudkyňa Ústavného súdu SR. Ako náhradná členka zastupuje od roku 2012 Slovenskú republiku v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia). Od roku 2012 sa ako podpredsedníčka Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného podieľa na príprave nových civilných procesných kódexov a od roku 2013 je členkou pracovnej skupiny pre prípravu Koncepcie stabilizácie a modernizácie justície. Je spoluautorkou Komentára k Občianskemu súdnemu poriadku -- časť Správne súdnictvo vydaného nakladateľstvom C. H. Beck (2009 a 2012) a učebnice Civilné právo procesné vydanej nakladateľstvom Eurokódex (2010 a 2013).
JUDr. Juraj Gyárfáš, absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, postgraduálny program European Master in Law & Economics na univerzitách v Hamburgu a v Haife a rigorózne konanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí ako advokát Allen & Overy Bratislava a ako externý doktorand na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Externe vyučuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Publikuje články k rôznym otázkam slovenského a európskeho práva a bol vedúcim autorského kolektívu komentára k zákonu o rozhodcovskom konaní. V novembri 2015 bol vymenovaný za člena Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.
JUDr. Soňa Mesiarkinová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR (predsedníčka občianskoprávneho kolégia)
Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., Právnická fakulta UPJŠ Košice, katedra občianskeho práva
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., advokát
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Právnická fakulta UK Bratislava, katedra občianskeho práva. V roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť návrh nového slovenského Občianskeho zákonníka. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. Je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov. Od 1. apríla 2017 zastáva funkciu prorektora Univerzity Komenského pre legislatívu.


Témy konferencie:

JUDr. Juraj Gyárfáš: Rozhodcovské konanie a rekodifikovaný civilný proces – interakcie a kolízie

Rekodifikácia civilného sporového procesu sa dotkla aj regulácie vzťahu medzi civilným procesom a rozhodcovským konaním a v tomto smere nadviazala na rozsiahlu novelu zákona o rozhodcovskom konaní prijatou len rok pred rekodifikáciou. Rozhodcovské konanie a civilný proces sú niekedy vnímané v akomsi protiklade. Tieto spôsoby riešenia sporov sa však môžu efektívne dopĺňať. Pritom je potrebné, aby bola právomoc civilných súdov vo vzťahu k rozhodcovským súdom vyvážená a jednoznačná. Na jednej strane rozhodcovské konanie prebiehajúce úplne bez ingerencie súdov môže viesť k zneužívaniu. Na druhej strane však rozhodcovské konanie s prehnanou ingerenciou civilných súdov stráca výhody rýchlosti a efektívnosti, kvôli ktorým si ho strany zvolili. Predmetom príspevku bude miera súdnej ingerencie do rozhodcovského konania podľa rekodifikovaného CSP a diskusia o tom, či je táto miera primeraná.

Témy budú postupne doplnené.

Stretnutia / Prednáška

Bratislava, Bratislava, Bratislava - Staré Mesto

ZOBRAZIŤ KLUB

organizátor nie je uvedený

Ste organizátorom, alebo poznáte organizátora?

Prehľad zúčastnených

zatiaľ nikto

Prehľad fotografov

zatiaľ nikto

Fotografie

fotogalérie

DISKUSIA

zatiaľ prázdna